وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/11/26  با اکیب 25 نفره کوهپیمایی از

مسیر پل ورنیار به قله دند ارتفاع حدود 2378 متر ومسیربرگشت امام آغاجی

به روستای پکچین بوده که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

وهمچنین صرف ناهار واقامه نماز در سرچشمه امام آغاجی انجام گرفت چند

عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/1274852/IMG_1595.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274831/IMG_919.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274833/IMG_936.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274834/IMG_937.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274832/IMG_931.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274835/IMG_950.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274844/IMG_978.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274826/IMG_825.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274842/IMG_976.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274846/IMG_983.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274843/IMG_977.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274845/IMG_982.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274828/IMG_827.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274829/IMG_828.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274830/IMG_829.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1274847/IMG_987.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1461576/photo_2016-04-16_20-02-17_1.jpg 

http://up.sahand-k.ir/view/1461577/photo_2016-04-16_20-02-32_1.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 488
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/11/19  با اکیب 14 نفره کوهپیمایی 

وپیاده روی مسیر روستای سرای به مقصد روستای بهرام آباد دره معروف به 

(نرگس درسی ) در منطقه جزیره اسلامی راداشته که به لطف خداوند متعال با

 موفقیت انجام شد.وهمچنین صرف ناهار واقامه نماز  در زیارت گاه عباسقلی

انجام گرفت چند عکس زمستانی ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/1252515/IMG_9315.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1252511/IMG_1616.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1252512/IMG_2638.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1252513/IMG_2658.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1252514/IMG_6520.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 600
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

چند نفر از همنوردان شرکت درصعود سراسری قله کمال به تاریخ 94/11/16 وبه

ارتفاع حدود  3725 متراز سطح دریا را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیعت

انجام شد . ضمن تشکر ازمسئولین برگذاری این صعود چند عکس از منطقه به نمایش

گذاشته می شود..

http://up.sahand-k.ir/view/1295499/photo_2016-02-21_13-39-59.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1252141/IMG_410.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1264469/IMG_417.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1295474/photo_2016-02-21_13-33-24.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1291415/IMG_412.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1295475/photo_2016-02-21_13-30-55.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1259333/IMG_418.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1295606/photo_2016-02-21_14-43-20.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1295498/photo_2016-02-21_13-33-04.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1259935/IMG_520.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1252189/IMG_414.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1264413/IMG_608.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1264411/IMG_606.jpg  

http://up.sahand-k.ir/view/1264412/IMG_607.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1264415/IMG_610.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1264416/IMG_611.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1264414/IMG_609.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 421
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/11/12  با اکیب 16 نفره بازدید از 

آسیاب خرابه واقع در30 کیلومتری جلفا وهمچنین دره نوردی مسیر آسیاب  

خرابه رابه جاده اصلی جلفا به سیه رود داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد وبرای صرف ناهار واقامه نماز به پارک شهر جنب بازار

روس آمدیم چند عکس زمستانی ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/1224547/IMG_938.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224548/IMG_940.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1229066/IMG_941.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224555/IMG_950.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224550/IMG_942.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224551/IMG_943.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224552/IMG_944.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224553/IMG_945.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224554/IMG_946.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1224556/IMG_947.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1229057/IMG_939.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 447
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 94/11/5  با اکیب 17 نفره کوهپیمایی 

و پیاده روی مسیر روستای زین آباد به مقصد روستای خواجه مرجان را 

داشته که در هوای برفی ومه آلود به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد

وبرای صرف ناهار واقامه نماز به دهیاری سهلان ( امام زاده پیر موسی )

آمدیم چند عکس زمستانی ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود...

http://up.sahand-k.ir/view/1198662/IMG_950.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198399/IMG_415.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198400/IMG_432.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198401/IMG_433.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198402/IMG_436.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198403/IMG_452.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198416/IMG_942.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198415/IMG_941.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198413/IMG_939.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198417/IMG_943.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198414/IMG_940.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198418/IMG_945.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198398/IMG_411.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198404/IMG_937.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198419/IMG_946.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198432/IMG_947.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198433/IMG_948.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198434/IMG_951.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198435/IMG_952.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198436/IMG_959.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198446/IMG_962.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198447/IMG_964.jpg

http://up.sahand-k.ir/view/1198448/IMG_965.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 487
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()