وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/7/24  با اکیب 19 نفره صعود 

قله علی علمدار به ارتفاع حدود 3155  متراز مسیر روستای الماس

شهرستان تسوج را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام

 شد چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

نقشه راه کوه علی علمدار

http://up.sahand-k.ir/view/2336562/39.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2336325/29.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2336326/30.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2343727/36.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2336327/31.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2336329/33.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2336330/34.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2336331/35.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2336630/38.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 396
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/7/17  اکیب 19 نفره بازدید 

قلعه جوشن وهمچنین دره نوردی از دکل مخابرات تا امام زاده بین

راه ورزقان به خارونا را داشته  که به لطف خداوند متعال با موفقیت 

انجام شد.چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش  گذاشته می شود.

http://up.sahand-k.ir/view/2329111/15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329112/16.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329113/17.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329114/18.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329115/19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329116/20.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329649/26.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329117/21.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329118/22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329650/27.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329119/23.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329120/24.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329651/28.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2329121/25.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 281
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز چهارشنبه تاریخ 96/7/12  اکیب 14 نفره بازدید 

قلعه آلا صندل 40 کیلومتری راه اهر به ورگهان را داشته  که به لطف

خداوند متعال درهوای مه آلود وبرفی با موفقیت انجام شد.چند عکس

ازطبیعت منطقه به نمایش  گذاشته می شود..

http://up.sahand-k.ir/view/2323077/8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2323078/9.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2323088/10.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2323089/11.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2323091/13.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2323162/14.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2323090/12.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 282
تاریخ : چهارشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 96/7/3  با اکیب 20 نفره صعود 

قله بز قوش به ارتفاع حدود 3303  متراز مسیر روستای چیچکلو

برگشت اسب فروشان را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت

انجام شد چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2315513/1.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2315514/2.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2315515/3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2315516/4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2315517/5.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2316183/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B9-%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B0-%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B02.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2315518/6.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2315519/7.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 261
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()