وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/9/26 اکیب 20 نفره بازدید

آبشارهای تیل در روستای تیل را داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت

انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

http://up.sahand-k.ir/view/2729371/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-5.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2729356/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-1.jpg

                             آبشار اول تیل                                            آبشار دوم تیل

http://up.sahand-k.ir/view/2730147/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-6.jpg

                                                                    آبشار سوم تیل

http://up.sahand-k.ir/view/2730237/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-11.jpg

آبشار تیل چهارم

http://up.sahand-k.ir/view/2729357/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-2.jpg

آبشار تیل پنجم

http://up.sahand-k.ir/view/2733571/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-a12.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2729358/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2729359/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-4.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2729360/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-9.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2729361/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%DB%8C%D9%84%2097.9.26-10.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 451
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/9/19 اکیب  21  نفره کوهپیمایی اطراف

 کوههای جزیره اسلامی  روستای تیمورلووهمچنین  ناهاراحسان به مناسبت در

گذشت مادرکرامی همنورد عزیزمان حاجی محمد علیپوررا داشته که پس ازانجام

کوهپیمای دو ساعته ناهاردرسرچشمه خوردیم اینجانب از صاحب احسان همچنین

درتدارک ناهار ما را یاری نمودند.تشگر می نمایم چند عکس از طبیعت منطقه به

نمایش گذاشته میشود .

http://up.sahand-k.ir/view/2723351/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(7).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723350/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(6).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723355/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723348/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(4).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723349/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(5).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723353/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(8).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723354/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(9).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723378/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(1).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723352/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_97.9.19%20(3).jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2723356/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C97.9.19%20(2).jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 265
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/9/12 اکیب 19 نفره کوههای کیامکی

آبشار ماهاران ازمسیر روستای ارسی را داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت

انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود ..

http://up.sahand-k.ir/view/2722959/_2018-12-11_08-23-01.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2718414/2018-12-04_09-23-42.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2718417/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B1%DB%B2-%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B7-%DB%B4%DB%B4-%DB%B2%DB%B3.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2718415/2018-12-04_09-24-43.jpg

 

 

http://up.sahand-k.ir/view/2718416/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B1%DB%B2-%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B7-%DB%B4%DB%B4-%DB%B1%DB%B2.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 285
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()