وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان - آرشیو
جستجو

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/11/22 اکیب 18 نفره کوهپیمایی

اطراف قره گوز از رشته کوههای کیامکی واقع در بین راه مرند  جلفا را 

داشته که لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد .چند عکس از طبیعت به 

نمایش گذاشته می شود..

http://up.sahand-k.ir/view/2770801/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B218-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2770802/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2019-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2769341/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2015-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2769340/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2014-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2768930/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%204-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2770811/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B222-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2770806/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2021-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2768927/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%208-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2768918/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%202-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2768924/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%207-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2768919/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%203-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2770803/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2020-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2769339/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2013-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2769650/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2016-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2768931/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%205-%2097.11.22.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2769651/%D9%82%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B2%2017-%2097.11.22.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 279
تاریخ : سه شنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام :  به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت       

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/11/15  با اکیب 21 نفره بازدید از  

آسیاب خرابه واقع در30 کیلومتری جلفا وهمچنین دره نوردی مسیر آسیاب  

خرابه رابه جاده اصلی جلفا به سیه رود راداشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد . و برای اقامه نماز به پارک شهر جنب بازار روس آمدیم .

چند عکس ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2765528/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%201%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765529/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%202%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765530/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%203%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765531/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%204%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765532/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%205%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765533/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%206%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765534/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%207%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765535/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%208%2097.11.15.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2765537/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%209%2097.11.15.jpg

 


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 312
تاریخ : پنجشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()

با سلام : به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز دوشنبه تاریخ 97/11/8 اکیب  20  نفره کوهپیمایی اطراف

 کوههای جزیره اسلامی  ولی داغی راداشته که به لطف خداوند درزیر باران انجام

شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

http://up.sahand-k.ir/view/2759870/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%200-%2097.11.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2759872/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%206-%2097.11.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2759359/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%201-%2097.11.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2759363/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%202-%2097.11.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2759871/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%205-%2097.11.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2759365/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%203-%2097.11.8.jpg

 

http://up.sahand-k.ir/view/2759366/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C%20%204-%2097.11.8.jpg


امتیاز : نتیجه : امتیاز توسط نفر مجموع امتیاز :

بازدید : 238
تاریخ : دوشنبه زمان : : | نویسنده : کاظم بنی اسدیان | نظرات ()