| چهارشنبه 23 خرداد 1403

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1403/3/18با اکیب 

چندنفره صعود قله قلنج به ارتفاع حدود 3201

از روستای میاب ( خاتون چشمه سی ) را داشته که

به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

 چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

 میشود .

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1403/3/11با اکیب 

چندنفره بازدید از جنگلهای ارسباران پیرداود ازمسیر

روستای بالیجه را داشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد.

 چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

 میشود .

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1403/3/4با اکیب 

چندنفره صعود قله قانلی به ارتفاع حدود 3287

از روستای میاب ( قره چی لیلاقی ) را داشته که

به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

 چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

 میشود .

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1403/2/28 با اکیب 

چندنفره صعود قله میشو از روستای دریان (شبیستر)

راداشته که به لطف خداوندمتعال با موفقیت انجام 

شد. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1403/2/21با اکیب 

چند نفره باز دید از قلعه پشتو از منطقه هوراند را  

داشته که با هوای ابری به لطف خداوندمتعال با

موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه 

به نمایش گذاشته میشود.

دورنمای مسیر قلعه

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1403/2/7 با اکیب 

چندنفره قولاقلی داش روستای شانجان (شبیستر)

راداشته که به لطف خداوندمتعال با موفقیت انجام 

شد. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1403/1/24 با اکیب 

چندنفره علی بولاغی روستای تیمورلو (جزیره اسلامی)

راداشته که به لطف خداوندمتعال با موفقیت انجام 

شد. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/12/11با اکیب 

چندنفره صعودقله گئچی قالاسی شهرستان جلفا را

داشته که به لطف خداوندمتعال با موفقیت انجام 

شد. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

 با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/12/4با اکیب 

چندنفره صعودقله بهلول را داشته که به لطف خداوند

متعال با موفقیت انجام شد. چند عکس از طبیعت 

 منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/11/20 با

اکیب چند نفره صعود سارگپیزروستای ساربه ارتفاع 

حدود 2100 از سطح دریا  داشته که به لطف 

خداوند متعال با موفقیت انجام شد چندعکس از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/11/13با اکیب 

چند نفره صعود قله دمسار (کهلیک بولاغی) شهرستان  

جلفا را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

 با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/10/29با اکیب 

چند نفره صعود قله قافلانتی (قبله داغی ) شهرستان  

آذرشهر را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

 با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/10/8با اکیب 

چند نفره صعود قله دند به ارتفاع حدود 2381 از

مسیر آرپا درسی را داشته که به لطف خداوند متعال

با موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

 با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/9/17با اکیب 

چند نفره صعود قلعه هالاکوهان رشته کوههای  

جزیره اسلامی را داشته که به لطف خداوند متعال

با موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود .

 

  

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/9/10با اکیب 

چند نفره صعود قله داش باشی رشته کوههای میشو 

از مسیر روستای  شانجان را داشته که به لطف 

خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس از 

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/9/3با اکیب

چند نفره صعود قله آیلاخلی بین جاده تبریز به اهر 

از مسیر روستای  جیغتاب  را داشته که به لطف 

خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس از 

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/8/19با اکیب 

چند نفره صعود قله بامبللی رشته کوههای سهند از

مسیر روستای  داش آلملو  را داشته که به لطف 

خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس از 

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/8/12با اکیب 

چند نفره صعود قله گرگس رشته کوههای سهند از

مسیر روستای  هفت چشمه  را داشته که به لطف 

خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس از 

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/8/5 با اکیب 

چند نفره باز دید از جنگل های شمال از مسیر دریاچه

سوها به آبشار لاتون به لوندویل را داشته که به لطف

خداوند متعال با موفقیت انجام شد چند عکس از 

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/7/28با اکیب 

چند نفره صعود قله اوریان رشته کوههای سهند از

مسیر روستای کردآباد را داشته که به لطف خداوند

متعال با موفقیت انجام شد چند عکس از طبیعت

منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/7/21 با اکیب 

چند نفره باز دید از جنگلهای پیر داود از مسیر 

خو ئین نری را داشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه 

به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/7/7 با اکیب 

چند نفره صعود قله کمکی داغی رشته کوههای کیامکی

از مسیر روستای داران ارتفاع حدود 3347 از سطح دریا

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/6/31با اکیب 

چند نفره صعود قله گوی زنگی رشته کوههای میشو

از مسیر پیست اسکی پیام را داشته که به لطف

خداوند متعال با موفقیت انجام شد . چند عکس

 از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/6/24با اکیب 

چند نفره صعود قله های دمیرلی و آق داغ رشته  

کوه های سهند از مسیر لیقوان را داشته که با

 هوای ابری و مه آلود به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1402/6/17با اکیب 

چند نفره باز دید از قلعه بابک از مسیر اوبا را داشته 

که با هوای مه آلود به لطف خداوندمتعال باموفقیت 

انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/6/10 با اکیب 

چند نفره صعود قله های هرم 1و2و3 رشته کوه های 

ساوالان به ارتفاع حدود 4630 از سطح دریا از مسیر 

آلوارس را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت

انجام شد. چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش 

گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/5/27 با اکیب 

چند نفره صعود قله بزقوش به ارتفاع حدود 3302

از سطح دریا از مسیر فاضل گلی برگشت آبگرم سراب 

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد. چندعکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/5/20 با اکیب 

چند نفره صعود قله سلطان ارشدارتفاع حدود 3457 

سطح دریاازمسیر عنصرودرا داشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/4/23 با اکیب 

چند نفره صعود قله ساپلاق ارتفاع حدود 3000 از

سطح دریا را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/4/16 با اکیب 

چند نفره صعود قله سبلان ارتفاع حدود 4811 از

سطح دریا را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/4/9 با اکیب 

چند نفره صعود قله کمال ارتفاع حدود 3707 از

سطح دریا را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/4/2 با اکیب 

چند نفره صعود قله جام سهند ارتفاع حدود 3570 

از سطح دریا را داشته که به لطف خداوند متعال با  

موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/3/26 با اکیب 

چند نفره کوهپیمای رشته کوههای سهند اوچ گللر از

مسیر اسپرخون را داشته که به لطف خداوند متعال

با موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/3/19 با اکیب 

چند نفره صعود قله دالانپر ارتفاع حدود 3466 از

سطح دریا و همچنین بازدید از دریاچه دالانپر و

آبشار سوله دو گل را داشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/3/12 با اکیب 

چند نفره راهپیمای جنگلهای ارسباران قاضی بولاغی 

ازمسیر پیر گدیی را داشته که به لطف خداوند متعال

با موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/3/5 با اکیب چند

نفره صعود قله سلطان سنجر (زنجیر) حدود ارتفاع 3184

از مسیر ییلاق مهار برگشت مسیر زنوزق را داشته که به لطف

خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/2/29

بااکیب چند نفره بازدید دره دلمه وآبشارفصلی دانقران 

واقع دراطراف قلعه ضحاک در شهرستان هشترود که 

به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شدچند عکس

از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

باسلام 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/2/22 با اکیب 

چندنفره قله قلنج به ارتفاع حدود 3201 و قله قانلی 

به ارتفاع حدود 3287 از مسیر شهرستان میاب را داشته 

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

باسلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1402/2/15 با اکیب چند

نفره وباهم یاری گروه کوهنوردی دانشکاه علوم پزشکی تبریز

قلعه علی بیک از مسیر شهرستان نودوز را داشته که به لطف

خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته از تاریخ   1401/12/26 الی

1402/1/4 مشهد مقدس وشیراز واصفهان و

لرستان وقم با اکیب خانوادگی را داشته که به 

لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.چند

عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری
موضوعات
آمار سایت
 • آمار مطالب
 • تعداد مطالب : 329
 • تعداد نویسندگان : 63
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاین : 6
 • اعضا آنلاین : 0
 • تعداد اعضا : 2
 • آمار بازدید
 • بازدید امروز : 1,327
 • بازدید دیروز : 624
 • آی پی امروز : 411
 • آی پی دیروز : 195
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 2,692
 • بازدید ماه : 11,875
 • بازدید سال : 86,465
 • بازدید کلی : 557,577
 • اطلاعات شما
 • آی پی : 3.236.83.154
 • مرورگر :
 • سیستم عامل :
 • امروز : چهارشنبه 23 خرداد 1403
آرشیو سایت
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.