| چهارشنبه 09 فروردین 1402

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز یکشنبه تاریخ 1401/11/30

بااکیب چند نفره بازدید آبشاریخی دانقران واقع در

اطراف قلعه ضحاک در شهرستان هشترود که به

لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شدچند عکس

از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1401/11/21بااکیب 

چند نفره سار گپیزروستای ساربه ارتفاع حدود 2100

ازسطح دریا وهمچین باز دید ازکلیسا سهرول داشته که 

به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد چندعکس 

ازطبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز یکشنبه تاریخ 1401/11/16

بااکیب چند نفره بازدید ازآبشارآسیاب خرابه (جلفا) 

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

چندعکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز یکشنبه تاریخ 1401/11/2با

اکیب چند نفره بازدید آبشاریخی خورخور(سلماس) 

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد.

چندعکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته

میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/10/23بااکیب 

چند نفره قله قبله داغی ( آذر شهر ) به ارتفاع حدود 

2530 از سطح دریا داشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد چندعکس از طبیعت منطقه  به 

نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/10/16بااکیب 

چند نفره قله داش باشی ( شانجان ) به ارتفاع حدود 

2860 از سطح دریا داشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد چندعکس از طبیعت منطقه  به 

نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/10/9بااکیب 

چند نفره قله کمال به ارتفاع حدود 3707ازسطح دریا

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد .

چندعکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/9/18بااکیب 

چند نفره قله دمسارازمسیرکهلیک بولاغی جلفا راداشته

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد . چند

عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام :

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/9/4بااکیب 

چند نفره قلعه شیورازمسیر شهرستان اهر را داشته

که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد . چند

عکس از طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام :

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/8/27بااکیب 

 چند نفره صعود قله  آیلاخلی داغی  به ارتفاع حدود  

2878 مترازسطح دریا ازمسیرروستای جیغتاب واقع 

در شهرستان هریس را داشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد. چند عکس از طبیعت منطقه به

نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

باسلام :

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/8/13بااکیب 

 چند نفره صعود قله  ساپلاق داغی  به ارتفاع حدود  

3000 مترازسطح دریا ازمسیر شهرستان هریس را 

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد . 

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

باسلام :

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/8/6بااکیب 

 چند نفره صعود قله قازان داغی به ارتفاع 2600 از  

مسیر روستای چهرگان راداشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت 

منطقه به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام:

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/7/29 

اکیب چند نفره صعود قله فلک رشته کوههای 

میشو که به ارتفاع حدود 2850 متر از سطح 

 دریا ازمسیرپیست اسکی یام شهرستان مرند

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت  

انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه به 

نمایش گذاشته میشود..

 • اشتراک گذاری

با سلام :

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/7/22 

اکیب چند نفره صعود قله اوریان داغی که به  

ارتفاع حدود 2824 متر از سطح دریا رشته

کوههای سهند ازمسیر روستای گنبرف  را

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود..

 • اشتراک گذاری

باسلام :

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته  تاریخ   15-14-1401/7/13  

اکیب چند نفره جنگلهای استان گیلان قلعه رودخان

وآبشارهای لاتون و زمرد و ویسادار را داشته که

 به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام شد.

چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

 میشود.

 • اشتراک گذاری

باسلام :

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/7/8 

اکیب چند نفره جنگلهای ارسباران پیر داود - بالجه  

از مسیر خوی نری به بالجه شهرستان  ورزقان  را 

داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام 

شد. چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

 میشود.

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/7/1 

اکیب چند نفره صعود قله اروانه کوه که به  

ارتفاع حدود 2954 متر از سطح دریا رشته

کوههای سهند ازمسیر روستای آغ بلاق را

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود..

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/6/25 

اکیب چند نفره صعود قله کیکیل داغی که به  

ارتفاع حدود 3781 متر از سطح دریا رشته

کوههای سبلان ازمسیر روستای موئیل را

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود..

صمد گلی به ارتفاع حدود3447 ازسطح دریا

آبشار دره تند یرلی 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/6/18 

اکیب چند نفره صعود قله علی عملدار که به ارتفاع 

حدود 3155 متر از سطح دریا رشته کوههای میشو

ازمسیر روستای ارلان راداشته که به لطف خداوند

متعال باموفقیت انجام شدچندعکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود..

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روزجمعه1401/06/11با اکیب چندنفره

بازدید ازآبشارهای هفتگانه داران داش واقع دراطراف

روستای داران داش ازمسیر روستای کمار را داشته که به  

لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد .چند عکس از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/6/4 

اکیب چند نفره کوههای سهند صعود قله کمال   

که به ارتفاع حدود 3707 متر از سطح دریا 

رشته کوههای سهند ازمسیر پیست اسکی سهند  

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت  

انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/5/21 

اکیب چند نفره صعود قله جنوار داغی که به  

 ارتفاع حدود 3975 متر از سطح دریا رشته

 کوههای سبلان ازمسیر روستای موئیل را

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود..

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/5/14 

اکیب چند نفره صعود قله ارشد سلطان که به  

 ارتفاع حدود 3470 متر از سطح دریا رشته

 کوههای سهند ازمسیر روستای عنصرود را

داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام 

شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود..

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز پنجشنبه تاریخ 1401/4/30 

اکیب چند نفره  صعود قله ساوالان  که به ارتفاع  

حدود 4811 متر از سطح دریا از مسیر محراب

داشی را داشته که به لطف خداوند متعال با

موفقیت انجام شد چند عکس ازطبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود .

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/4/24 

اکیب چند نفره کوههای سهند صعود قله جام سهند   

 که به ارتفاع حدود 3570 متر از سطح دریا 

رشته کوههای سهند ازمسیر ییلاق ایل رودی  

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت  

انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود..

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/4/10 

اکیب چند نفره  صعود قله بزقوش که به ارتفاع

حدود 3302 متر از سطح دریا از مسیر روستای

چیچکلو شهرستان سراب را داشته که به لطف

خداوند متعال با موفقیت انجام شد. چندعکس

از  طبیعت منطقه  به نمایش گذاشته میشود .

 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/4/3 

اکیب چند نفره کوههای سهند صعود قله کمال   

 که به ارتفاع حدود 3707 متر از سطح دریا 

رشته کوههای سهند ازمسیر پیست اسکی سهند  

را داشته که به لطف خداوند متعال با موفقیت  

انجام شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/3/27 

اکیب چند نفره جنگلهای ارسباران قاضی بولاغی   

از مسیر چیچکلو  شهرستان  ورزقان  را داشته

 که به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام شد . 

 چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

 میشود.

 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/3/20 با  

اکیب چند نفره قلعه بابک وآیی درسی درشهرستان    

گلیبر را داشته که به خداوند متعال باموفقیت انجام 

شد چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته

میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/3/13 

اکیب چند نفره کوههای میشو صعود قله گوی زنگی   

واقع در روستای پیام در شهرستان  مرند  را 

داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام  

شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/3/6 

اکیب چند نفره کوههای کیامکی صعود قله قائلی   

 که به ارتفاع حدود 3287 متر از سطح دریا 

واقع در روستای میاب درشهرستان مرند را 

داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام  

شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/2/31 

اکیب چند نفره کوههای کیامکی صعود قله قولائلی   

داشی که به ارتفاع حدود 2600 متر از سطح دریا 

واقع در روستای شانجان درشهرستان شبیستر را 

داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام  

شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

 برنامه این هفته روز جمعه تاریخ  1401/2/23 

اکیب چند نفره کوههای کیامکی صعود قله کمکی   

داغی که به ارتفاع حدود 3347 متر از سطح دریا 

واقع در روستای داران درشهرستان هادیشهر را 

داشته که به لطف خداوند متعال باموفقیت انجام  

شد . چند عکس از طبیعت منطقه به نمایش

گذاشته میشود.. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1401/2/16بااکیب 

 چند نفره بازدید قلعه ضحاک وطبیعت دره دلمه از  

مسیر روستای دلمه شهراستان هشترود را داشته که 

به لطف خداوند متعال با موفقیت انجام شد . چند  

عکس از طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روزدوشنبه 1400/11/25با اکیب 

چند نفره بازدید ازآبشار یخی دانقران واقع دراطراف

قلعه ضحاک شهرستان هشترود را داشته که به لطف  

خداوند متعال با موفقیت انجام شد . چند عکس از

طبیعت منطقه به نمایش گذاشته میشود. 

                      

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روزدوشنبه تاریخ1400/11/4بااکیب 

چند نفره بازدید از آبشار یخی خورخور واقع درمسیر

سلماس به ارومیه را داشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1400/10/24بااکیب 

چند نفره بازدید از آبشار یخی اسکندر واقع درمسیر

روستای اسکندر راداشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1400/10/17بااکیب 

چند نفره صعود قله آیلاخلی به ارتفاع 2878  ازمسیر 

روستای آیه هیق راداشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ1400/10/10بااکیب 

چند نفره صعود قله قبله داغی به ارتفاع 2530 ازمسیر 

شهرستان آذرشهر راداشته که به لطف خداوند متعال 

با موفقیت انجام شد . چند عکس از طبیعت منطقه

به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری

با سلام : 

به کوهنوردان عزیز ودوستداران تفریح سالم وعاشقان طبیعت

برنامه این هفته روز جمعه تاریخ 1400/9/19بااکیب 

چند نفره صعود قله دریان میشو به ارتفاع 2855  از 

مسیرشهرستان دریان راداشته که به لطف خداوند 

متعال با موفقیت انجام شد . چند عکس ازطبیعت 

منطقه به نمایش گذاشته میشود. 

 • اشتراک گذاری
موضوعات
آمار سایت
 • آمار مطالب
 • تعداد مطالب : 289
 • تعداد نویسندگان : 63
 • آمار کاربران
 • افراد آنلاین : 6
 • اعضا آنلاین : 0
 • تعداد اعضا : 2
 • آمار بازدید
 • بازدید امروز : 111
 • بازدید دیروز : 258
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 40
 • گوگل امروز : 9
 • گوگل دیروز : 8
 • بازدید هفته : 552
 • بازدید ماه : 7,143
 • بازدید سال : 20,912
 • بازدید کلی : 398,457
 • اطلاعات شما
 • آی پی : 44.201.92.114
 • مرورگر :
 • سیستم عامل :
 • امروز : چهارشنبه 09 فروردین 1402
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " وبسایت شخصی کاظم بنی اسدیان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.